Luk

Menu

Uddrag af vedtægter

Fonden har følgende formål:

  • At yde støtte til kulturelle, videnskabelige og sociale formål

Fondet er stiftet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforenings 5. kreds. Fondet er selvejende og erhvervsdrivende. Hjemsted er Aalborg. 

I forbindelse med godkendelsen af årsrapporten afgør fondsbestyrelsen, hvilken del af kapitalen - herunder fondets årlige nettoindtægt med tillæg af eventuelle henlæggelser fra tidligere år - der skal benyttes til fremme af fondets formål. 

Den del af fondets indtægter, der ikke benyttes til fremme af fondets formål, kan efter bestyrelsens skøn enten henlægges til grundkapitalen eller overføres til næste regnskabsår til senere anvendelse, såfremt en opsamling af overskud er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opfylde fondets formål.